lista produktów

Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://bochen.pl/sklep/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem, który stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwanym dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie słowa/ zwroty mają następujące znaczenie :

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://bochen.pl/sklep/
 2. Administrator – „Bochen” Piekarsko – Ciastkarska Spółdzielnia Pracy w Gdyni (ul. Stryjska 13, 81- 506 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132464).
  Dane kontaktowe Administratora:
  numer telefonu: +48 58 6224158,
  adres e-mail: bochen@bochen.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, w tym zawierająca umowę sprzedaży.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
 5. Piekarnia – „BOCHEN” Piekarsko – Ciastkarska Spółdzielnia Pracy w Gdyni (ul. Stryjska 13, 81- 506 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132464), NIP 5860104150), będąca producentem oraz dostawcą produktów.
 6. Produkt – pieczywo lub wyroby cukiernicze dostarczane jednorazowo wybranego dnia, bądź cyklicznie zgodnie z wyborem Klienta.
 7. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 8. Oferta – przygotowana przez Piekarnię oferta sprzedaży produktu piekarniczego lub cukierniczego udostępniona w Serwisie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy z Piekarnią.
 10. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje o jego zamówieniach.
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta użytkownika w Serwisie z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiającym założenie Konta użytkownika.
 13. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o usługach i Produktach.
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Termin przydatności – w przypadku produktów paczkowanych, termin przydatności do spożycia zostaje określony na opakowaniu przez Producenta, w przypadku innych jest podany w opisie Produktu znajdującym się w Serwisie.

II. Postanowienia ogólne

 1.  Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Klienta warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów, określone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).
 5. Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi, w szczególności zaś w celu potwierdzenia i realizacji zamówienia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka prywatności.
 6. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Klienta lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania tzw. złośliwego) lub określonych urządzeń.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora w Serwisie.
 9. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 10. Niedozwolone jest bez wyraźnej zgody Administratora :
  1) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  2) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Serwisie treści,
  3) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
 11. Ceny na stronie Serwisu podawane są w polskich złotych (PLN), i są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki w tym także podatek od towarów i usług wg aktualnych stawek ustawowo obowiązujących.

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
  1) możliwość zapoznania się z ofertą Piekarni,
  2) możliwość rejestracji w celu uzyskania dostępu do Konta użytkownika,
  3) możliwość składania zamówień na Produkty dostępne w ofercie,
  4) przesyłanie informacji o usługach i Produktach Piekarni,
  5) świadczenie usług przez Administratora rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Serwisu. Zakończenie świadczenia usługi następuje z chwilą opuszczenia przez Klienta Serwisu lub poprawnego ukończenia czynności podejmowanej przez Klienta (rejestracja, złożenie zamówienia). W przypadku usługi newsletter Administrator świadczy usługę do czasu otrzymania od Klienta oświadczenia o rezygnacji z usługi.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora :
  1) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3) dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Klient we własnym zakresie ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

IV. Rejestracja w Serwisie

 1. W przypadku osób fizycznych, Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego w Serwisie.
 3. Klient wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 4. Dokonując rejestracji w Serwisie Klient potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 6. Klientowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Klienta.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie w Serwisie.
 8. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

V. Zakup Produktów

 1. Aby złożyć zamówienie Klient dodaje wybrany przez siebie Produkt lub Produkty do koszyka. Następnie Klient wskazuje dane dotyczące dostawy i płatności oraz potwierdza zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą potwierdzenia zakupu przez Piekarnię zgodnie z postanowieniem VI ust.7 Regulaminu zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Piekarnią.
 2. Po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia wiadomość potwierdzającą zamówienie oraz zawierającą informacje o istotnych warunkach umowy.
 3. Klient posiada możliwość anulowania zamówienia lub dokonania zmian w zamówieniu najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego dzień dostawy, o którym mowa w rozdziale VII Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego anulowania zamówienia Klient otrzymuje zwrot dokonanych płatności.
 5. W przypadku gdy zmiana zamówienia wiąże się ze zmianą wartości zamówienia, Klient odpowiednio otrzymuje zwrot różnicy w cenie lub zobowiązany jest do dopłaty różnicy w cenie, zależnie od wartości zamówienia po jego zmianie.
 6. Zwrot płatności zgodnie z ust. 4 i 5 następuje w terminie do 7 dni.

VI. Płatności

 1. Ceny Produktów oraz dostawy wskazane w Serwisie są cenami brutto.
 2. Klient dokonuje płatności zgodnie z następującymi metodami płatności:
  1) przedpłata za pomocą przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl;
  2) przedpłata za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl. Lista obsługiwanych kart:
  Visa,
  Visa Electron,
  MasterCard,
  MasterCard Electronic,
  Maestro.
 3. Operatorem systemu Płatności jest PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068
 4. Płatności elektroniczne dokonywane są przez Klienta na zasadach określonych regulaminem operatora systemu Przelewy24.pl.
 5. Dowód sprzedaży przekazywany jest Klientowi wraz z dostawą zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Administrator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, za pomocą której płatność była wykonywana.
 7. Po otrzymaniu zamówienia Piekarnia przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany, podczas składania zamówienia, adres poczty elektronicznej, oświadczenie o przyjęciu (potwierdzeniu) zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy.
 8. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość́ oraz rodzaj Produktu, kwotę̨ (wartość) zamówienia, miejsce dostawy oraz termin(y) dostaw.

VII. Realizacja zamówienia

 1. Piekarnia zapewnia dostawę zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.00 do 11.00.
 2. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12.00 realizowane są przez Piekarnię w następnym dniu dostaw określonym w ust. 1.
 3.  Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12.00 traktowane są jak zamówienia złożone następnego dnia roboczego do godziny 12.00, bądź w poniedziałek jeżeli zamówienie było złożone i opłacone po godzinie 12:00 w piątek, w sobotę lub w niedzielę.
 4. Piekarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  1) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  2) bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  3) braku dokonania płatności za zakupiony Produkt.
 5. Piekarnia realizuje dostawy wyłącznie na obszarze wskazanym w Serwisie pod adresem: https://bochen.pl/sklep
 6. Informacja o kosztach dostawy wskazywana jest Klientowi w trakcie składania zamówienia oraz dostępna jest w Serwisie pod adresem: https://bochen.pl/sklep
 7. Piekarnia realizuje dostawy z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu Klienta z dostawcą. Zamówienie pozostawiane jest pod adresem wskazanym przez Użytkownika (dostawa „pod drzwi”). Pracownik Piekarni niezwłocznie poinformuje poprzez przesłanie SMS-a o pozostawieniu paczki.
 8. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren zapisany w Serwisie pod adresem: https://bochen.pl/sklep , zamówienie zostanie anulowane.
 9. Piekarnia zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Piekarni, a których usunięcie nie jest możliwe.
 10. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Piekarnię o chorobie zakaźnej lub przebywaniu na kwarantannie.
 11. W opisie produktów zamieszczono listę składników i alergenów. W związku z tym Piekarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników.
 12. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Piekarni (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Piekarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych Produktów, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.
 13. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta Piekarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia. Klientowi nie przysługuje możliwość́ reklamacji, rekompensaty lub odszkodowania.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Ani Piekarnia ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych w Serwisie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację dostaw przez Piekarnię.
 2. Piekarnia/Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność́ konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź́ oprogramowania. Zawieszenie bądź́ zakończenie świadczenia poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego nie może naruszać́ praw Klienta.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta danego Klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień́ niniejszego Regulaminu, korzystania ze sklepu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta następuje na okres jednego miesiąca i może być powtarzana, jeżeli niezgodne z prawem lub Regulaminem zachowanie Klienta powtórzy się, niezależnie od uprawnienia Administratora określonego w ust. 4.
 4. W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta w dalszym ciągu dokonuje naruszeń, o których mowa w ust. 3, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta.
 5. Administrator poinformuje Klienta o planowanym podjęciu działań́, o których mowa w ust. 3 – 4 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem wskazując na podstawy zablokowania bądź́ usunięcia Konta.

IX. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym np. udostępnienie Konta użytkownika lub świadczenie usługi typu newsletter.
 2. Klient może rozwiązać umowę, o której mowa w ust.1, w każdym czasie za wypowiedzeniem i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 30 dni.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 12 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji w Serwisie przez okres 12 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu.

X. Brak prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu,
Zgłaszanie wad / niezgodności Produktu z umową

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na to, że przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia, wyłączone jest ustawowe prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Z uwagi na to, że przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki Termin przydatności do spożycia, w odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami, wyłącza się prawo odstąpienia od umowy w ramach rękojmi za wady.
 3. Z uwagi na to, że przedmiotem świadczenia są produkty spożywcze, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub których termin przydatności do spożycia jest krótki, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad stwierdzonych przed upływem Terminu przydatności do spożycia.
 4. Klienci nie będący Konsumentami, zobowiązani są do zgłoszenia wady Produktu niezwłocznie po otrzymaniu Produktu, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Zgłoszenie winno nastąpić w Terminie przydatności danego Produktu.
 5. Zgłoszenia o których mowa w ust. 3 lub 4 należy dokonać na adres marketing@bochen.pl

XI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail marketing@bochen.pl
 2.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Klienta do uzupełnienia danych.
 3. Reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży Produktu należy składać w terminach:
  5.1) w przypadku wad Produktu – w terminach wskazanych w postanowieniach X odpowiednio ust. 3 lub ust. 4;
  5.2) w przypadku braku dostawy – do godz. 12:00 w dniu, w którym dostawa zgodnie z Regulaminem miała nastąpić,
  5.3) w pozostałych przypadkach – w ciągu 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
  Reklamacje rozpatruje Piekarnia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, za wyjątkiem reklamacji dotyczącej braku dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie (nie później niż w ciągu 1 dni roboczego).
 4. Klient jest zobowiązany zgłosić zamiar zwrotu reklamowanego Produktu. Piekarnia zobowiązuje się do odbioru wadliwego Produktu w uzgodnionym z Klientem terminie.
 5. W przypadku potwierdzonych przez Piekarnię wad Produktu, Piekarnia zobowiązuje się do wymiany i dostarczenia Produktów wolnych od wad.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́:
  a.i.1) jest uprawniony do zwrócenia się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  a.i.2) jest uprawniony do zwrócenia się̨ do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Piekarnią albo Administratorem;
  a.i.3) może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Piekarnią/Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona Konsumentów;
  a.i.4) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień odpłatnych złożonych w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże Klienta stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a Klient nie wypowiedział umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby odpowiednio Administratora / Piekarni, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2020 r.